Firma Wolumen Sp.z o.o. ” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z polityką RODO zamieszczoną poniżej. Zgodnie z tymi zapisami Klienci Wolumen sp.z o.o. mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia lub przesłanym zapytaniem.

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Wolumen sp. z o.o. z siedzibą
w przy Placu Bankowym 2 w Warszawie tel.: +48 22 841 30 33   e-mail: kontakt@wolumen.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);

3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych,
w rozumieniu przepisów o ochronie danych: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz IT

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego oraz w celach archiwalnych

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko zgoda, umowa  oraz zautomatyzowane przetwarzanie i nie dotyczy podmiotu publicznego art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych skutkować będzie brakiem rozpatrzenia sprawy

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.