Centralny Rejestr Operatorów (CRO)

Centralny Rejestr Operatorów (CRO) – wcześniej obowiązywał pod nazwą Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, dotyczący operatorów urządzeń (będących systemami ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych urządzeń), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów cieplarnianych – inaczej F-gazów (do dnia 31 stycznia 2018 r. 3 kg substancji kontrolowanych i 3 kg F-gazów). Rejestr został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881) i następnie zmodyfikowany w celu dostosowania do wymogów znowelizowanej ustawy j.w. (Dz. U. z 2017 poz. 1951), zwanej dalej Ustawą. Centralny Rejestr Operatorów jest prowadzony w postaci elektronicznej bazy danych przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego wyznaczony jako wyspecjalizowana jednostka w art. 17 Ustawy.

W Centralnym Rejestrze Operatorów są gromadzone w postaci elektronicznej Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów został określony:

  • sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów j,
  • sposób gromadzenia danych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • sposób udostępniania danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • sposób zabezpieczenia danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Operatorów
  • wzór formularza rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 6 Ustawy.

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?

Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się administratorem konta tego operatora.

Kto może być operatorem?

Operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 8 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

Operatorem może być właściciel urządzenia lub profesjonalny podmiot świadczący usługi na podstawie umowy , czy też podmiot zarządzający obiektem, w którym urządzenie się znajduje. Operator jest zobowiązany do sprawowania faktycznej kontroli nad technicznym działaniem urządzenia zdefiniowanej w art. 4 Ustawy, w tym podejmowania decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących urządzenia.

Termin ”urządzenie” obejmuje:

a) stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła

b) agregaty chłodnicze zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach zdefiniowanych w Art. 2 pkt 26 i 27 Rozporządzenia 517/2014

c) rozdzielnice elektryczne zdefiniowane w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia 517/2014

d) urządzenia zawierające F-gazy jako rozpuszczalniki organiczne

e) obiegi Rankine’a zdefiniowane w Art. 2 pkt 34 Rozporządzenia 517/2014

f) stacjonarne urządzenia będące systemami ochrony przeciwpożarowej.

Dla urządzeń (a) do (e) zakłada się Karty Urządzenia, a dla urządzeń (f) – karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Karty zakłada się obecnie jedynie dla urządzeń zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych zdefiniowanych w art. 3 pkt 4 Rozporządzenia 1005/2009 lub 5 ton CO2 eq lub więcej F-gazów zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia 517/2014.

Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych został opublikowany w Dzienniku Ustaw w dniu 28 listopada 2018 r. => http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2221/1

Tekst j.w. zawiera już zmienione zapisy dotyczące zwiększonych kar za nieprzestrzeganie przepisów europejskich i krajowych dotyczących SZWO i F-gazów obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.